ארגון הקבלנים והבונים בראשון לציון

בונים את העיר בשבילך!

טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים 2019-2020

קרן מלגות מיסודו של ארגון הקבלנים והבונים בראשון לציון ע.ר. 580053726

BURSARY FUND FOUNDED BY THE ASSOCIATION
OF CONTRACTORS AND BUILDERS IN RISHON LEZION

 

מועמדים יקרים שלום רב,

לפניכם טופס הגשת בקשה למלגה לקרן המלגות מייסודו של ארגון הקבלנים ראשל"צ.
רשאים להגיש מועמדות תושבי ראשון לציון בלבד הלומדים, או שנרשמו ללימודים, לימודים על-תיכוניים, או לימודים גבוהים, והזקוקים לתמיכה זו.
ניתנת עדיפות ללומדי המקצועות השונים של ענף הבנייה.
בקשות למלגה יוגשו באמצעות טופס מקוון בלבד, המופיע בעמוד זה.
כל המסמכים הנדרשים לתמיכה בבקשתך יצורפו כקבצים סרוקים לטופס כאן וכך ישלחו לארגון הקבלנים בצורה אלקטרונית.
בסיום מוצלח של מילוי הטופס, יעלה עמוד תודה עם אישור קבלת הטופס על ידי המערכת. בנוסף ישלח מייל לכתובת אשר מסופקת בטופס.

מועד אחרון להגשת בקשות 15.12.2019

הנחיות למילוי טופס הבקשה למלגה

 • לא יתקבלו בקשות לאחר המועד האחרון להגשה. עמוד האינטרנט פשוט יעלם… נא להגיש בזמן.
 • חובה לענות על כל השאלות בכל מצב. לא להשאיר שדות ריקים, לכתוב: "אין", "לא רלוונטי", "נפטר" וכיו"ב כאשר זו התשובה הטובה ביותר.
 • מספר פנייתכם לכל ברור או שאלה הינו מספר תעודת הזהות אשר יופיע במסמך.
 • כל סכומי הכסף יצויינו בשקלים חדשים (ש"ח) וללא אגורות. נא לא להוסיף סימני טקסט אחרים מהסכום בספרות.
 • גודל קובץ סרוק לא יעלה על 2MB (שני מגה בייט) ויהיה קובץ עם סיומת: pdf ,.jpg ,.jpeg , .png . – קבצים גדולים יותר ימנעו קבלת הבקשה!
 • לכל שאלה יצורף הקובץ הנדרש עבורה. אין לאגד מסמכים של תשובות שונות לקובץ סרוק אחד!
 • במקרה של מספר עמודים בקובץ אחד, הכרחי לסרוק אותם יחד לקבץ אחד מסוג pdf .
 • לקבלת קבצים בגודל מתאים, יש לוודא שנתוני הסורק הינם: DPI = 200, סוג תמונה 24ביט לכל היותר.
 • שמות הקבצים יהיו במבנה קבוע, המכיל את מספר תעודת הזהות של הפונה בתוספת אות מה- A, B,C. לדוגמא: 123456789A.
  תמיד יהיו 9 ספרות כולל סיפרת ביקורת ומיד לאחריהן האות המסמלת את המסמך. רשימת הסמלים מופיעה ברשימת המסמכים בהמשך.
 • חשוב לסרוק את כל המסמכים לפני מילוי הטופס ולארגן אותם במחשב בתיקיה נפרדת, עם שמות קבצים כמתואר להלן!
  רשימת המסמכים כוללת:
  1. צילום תעודת זהות + ספח (סימול הקובץ הסרוק A. לדוגמא 01234567A)
  2. צילום הסכם שכירות עדכני במידה והינך מתגורר בשכירות. (סימול הקובץ הסרוק B, לדוגמא 01234567B)
  3. צילום אישור עדכני של מוסד לימודים אקדמי שהנכם רשומים לשנת הלימודים הקרובה במסלול הלימודים אשר תמלאו בטופס. (סימול הקובץ הסרוק C)
  4. צילום אישור עדכני מהמוסד האקדמי בו הנכם לומדים שהינכם רשומים לשנת הלימודים הנוכחית 2014-2015. (סימול הקובץ הסרוק D)
  5. צילום שלושה (3) תלושי שכר של שני ההורים, או לחילופין אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות. (סימול הקובץ הסרוק E-אב F-אם)
  6. לנשואים בלבד: צילום שלושה (3) תלושי שכר בן/בת הזוג, או לחילופין אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות. (סימול הקובץ הסרוק J)
  7. צילום שלושה (3) תלושי שכר של המועמד ו/או אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר קבלת קצבה. (סימול הקובץ הסרוק I)
  8. צילום שלושה (3) תלושי שכר/קבלות להוכחת הכנסה נוספת של המבקש. (סימול הקובץ הסרוק H)
  9. צילום תעודת שחרור מצה"ל או אישור סיום שירות לאומי או תעודת פטור. (סימול הקובץ הסרוק L)
  10. צילום מסמכים נוספים המעידים על מצב סוציו אקונומי.(סימול הקובץ הסרוק K)
  11. שונות. מידע נוסף אשר ברצונך להוסיף. אין הכרח. (סימול הקובץ הסרוק M)

טופס הבקשה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והנו פונה לשני המינים כאחד.

קרן המלגות של ארגון הקבלנים ראשל"צ מאחלת לכולכם הצלחה בלימודים.

  פרטים אישיים

  שם פרטי שם משפחה תעודת זהות תאריך לידה

  נא לצרף קובץ המכיל תעודת זהות + ספח. (סימול A).

  טלפון סלולרי דואר אלקטרוני (חובה)

  רחוב מספר עיר מיקוד

  אני מתגורר יש לספק חוזה שכירות או נסח טאבו אם רלוונטי (סימול B).

  שרות צבאי/לאומי אני מתנדב לפעילות למען הקהילה? לאכן. אם כן, נא פרט

  נא לצרף תעודת שחרור מצה"ל או אישור סיום שירות לאומי או תעודת פטור. (סימול הקובץ הסרוק L).

  מצב משפחתי כמה ילדים בחזקתך?

  מידע על לימודים נוכחיים

  שם מוסד הלימודים מגמת הלימודים

  לקראת איזה תואר הינך לומד?
  השכלה על תיכוניתמכינה אקדמאיתהנדסאי/טכנאימהנדסתואר ראשון (לימודי בוגר)תואר שני (לימודי מוסמך)תואר שלישי (לימודי דוקטורט)לימודי תעודהאחר
  אם ציינת אחר, נא לפרט כאן: לומד לקראת

  יש לסרוק מסמך אישור מהמוסד בו הינך לומד. נא לבחור את הקובץ הסרוק (סימול C)

  עבור איזו שנת לימודים במסגרת לימודי התואר הינך מבקש מילגה? שכר לימוד שנתי

  יש לסרוק מסמך אישור שהינך רשום לשנה הזו. נא לבחור את הקובץ הסרוק (סימול D)

  מידע על מלגות והקלות בעבר ובהווה

  האם הינך נהנה משכר לימודים מיוחד/מופחת? לאכן.

  האם הינך מקבל / צפוי לקבל מילגה ממוסד נוסף? לאכן.

  האם הינך מקבל / צפוי לקבל מענק או הלוואה מקרן אחרת? לאכן.

  האם קיבלת בעבר מילגה ממוסד אחר? לאכן.

  האם קיבלת בעבר מילגה ממוסדנו? לאכן.

  פרטי הכנסות משפחת מבקש המלגה

  שם האב מקצוע/עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית (ברוטו)

  יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים של האב ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול E)

  שם האם מקצוע/עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית (ברוטו)

  יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים של האם ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול F)

  לנשואים בלבד: שם בן/בת הזוג מקצוע/עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית (ברוטו)

  יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים של בן/בת הזוג ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול J)

  האם הנך עובד? כןלא. הכנסה חודשית (ברוטו) (אם אין נא לרשום 0)

  יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים שלך ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול I)

  סה"כ הכנסה חודשית

  צרף אישורים מתאימים (ביטוח לאומי, קיצבה). ולהעלותם יחד בקובץ סרוק (סימול K)

  מספר אחים / אחיות / ילדים מתחת לגיל 21 הגרים בבית ההורים והנסמכים על ידם -

  תנאים מיוחדים במשפחה (בני משפחה התלויים בהורים, יש לפרט קירבה משפחתית)

  שונות. אם ברצונך להוסיף מידע נוסף. ניתן להעלות קובץ סרוק (סימול M).

  הצהרה*

  ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא פונה לשני המינים כאחד.
  הנני מצהיר כי הוסברה לי החשיבות בה רואים נותני המלגות את הרחבת קרן המלגות והגדלת מספר המלגות,
  על מנת לאפשר אף לאלו שאין הפרוטה מצויה בכיסם, להשכלה גבוהה.
  הנני מתחייב מוסרית להחזיר את הסכום אשר קיבלתי כמלגה לקופת המלגות של הקרן, מתום לימודי ועד 5 שנים
  מתום לימודי, והכל על מנת שכספי המלגה אשר יוחזרו יהוו וישמשו עזרה לסטודנטים אחרים כפי שנעזרתי בהם אני.
  הריני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה נכונים, וכן ידוע לי שבמידה ויתברר כי פרטים מסוימים אינם
  נכונים תישלל ממני המלגה ואחויב בהחזרתה לקרן המלגות.

  קראתי את ההצהרה הבנתי את תוכנה ואני מתחייב/ת לקיימה כלשונה.אינני מתחייב/ת

  כמעט וסיימת!
  יש לוודא שכל השדות מלאים
  ולאחר מכן ללחוץ על כפתור שלח/י

  נא להמתין מספר דקות!! כאשר המערכת טוענת את הטפסים
  מהירות העלאת הטפסים תלויה במהירות החיבור שלך לאינטרנט ובגודל הקבצים

  אישור בסיום מוצלח יופיע מתחת לכפתור שלח
  אחרת - תופיע הערה תחת לשדות החסרים

  תודה לך על מילוי הבקשה