טופס בקשת מילגה לשנת 2012

קרן מלגות מיסודו של ארגון הקבלנים והבונים בראשון לציון   ע.ר. 580053726

BURSARY FUND FOUNDED BY THE ASSOCIATION OF CONTRACTORS AND BUILDERS IN RISHON LEZION

מועמדים יקרים שלום רב,

לפניכם טופס הגשת בקשה למלגה לקרן המלגות מייסודו של ארגון הקבלנים ראשל"צ.
רשאים להגיש מועמדות תושבי ראשון לציון בלבד הלומדים, או שנרשמו ללימודים, לימודים על-תיכוניים, או לימודים גבוהים, והזקוקים לתמיכה זו.
ניתנת עדיפות למקצועות ענף הבנייה השונים.
החל משנת 2012 בקשות למלגה יוגשו בשני אופנים: טופס ממוחשב בהמשך עמוד זה וטופס מודפס. לתשומת לבכם – בקשה אשר תוגש רק באופן ידני לא תידון.
הטופס המקוון ימולא בעמוד זה ויכלול קבצי מסמכים סרוקים (אלה המסמכים הנדרשים לתמיכה בבקשתכם) אשר ישלחו לארגון הקבלנים בצורה אלקטרונית.
בנוסף להגשה המקוונת של הבקשה, יש להדפיס את טופס הבקשה המלא בעמוד זה ולמסור אותו ידנית עם הדפסות כל המסמכים הנוספים הנדרשים לארגון הקבלנים ראשל"צ.
בראש הבקשה הידנית יהיה עמוד "אישור הגשה" אשר ניתן להדפיסו רק בסיום מוצלח של הגשת הבקשה המקוונת.

הנחיות למילוי טופס הבקשה למלגה

 • חובה לענות על כל השאלות בכל מצב. לא להשאיר שדות ריקים, לכתוב: "אין", "לא רלוונטי", "נפטר" וכיו"ב כאשר זו התשובה הטובה ביותר.
 • מספר פנייתכם לכל ברור או שאלה הינו מספר תעודת הזהות אשר יופיע במסמך.
 • כל סכומי הכסף יצויינו בשקלים חדשים (ש"ח) וללא אגורות.
 • גודל קובץ סרוק לא יעלה על 2MB (שני מגה בייט) ויהיה קובץ עם סיומת:  pdf ,.jpg ,.jpeg , .png . – קבצים גדולים יותר ימנעו קבלת הבקשה!
 • לכל שאלה יצורף הקובץ הנדרש עבורה. אין לאגד מסמכים של תשובות שונות לקובץ סרוק אחד!
 • במקרה של מספר עמודים בקובץ אחד, הכרחי לסרוק אותם יחד לקבץ אחד מסוג  pdf .
 • לקבלת קבצים בגודל מתאים, יש לוודא שנתוני הסורק הינם: DPI = 200, סוג תמונה 24ביט לכל היותר.
 • שמות הקבצים יהיו במבנה קבוע, המכיל את מספר תעודת הזהות של הפונה בתוספת אות מה- A, B,C. לדוגמא: 123456789A.
  תמיד יהיו 9 ספרות כולל סיפרת ביקורת ומיד לאחריהן האות המסמלת את המסמך. רשימת הסמלים מופיעה ברשימת המסמכים בהמשך.
 • חשוב לסרוק את כל המסמכים לפני מילוי הטופס ולארגן אותם במחשב בתיקיה נפרדת, עם שמות קבצים כמתואר להלן!
  רשימת המסמכים כוללת:
  1. צילום תעודת זהות + ספח (סימול הקובץ הסרוק A)
  2. צילום הסכם שכירות עדכני במידה והינך מתגורר בשכירות. (סימול הקובץ הסרוק B)
  3. צילום אישור עדכני של מוסד לימודים אקדמי שהנכם רשומים לשנת הלימודים הקרובה במסלול הלימודים אשר תמלאו בטופס. (סימול הקובץ הסרוק C)
  4. צילום אישור עדכני מהמוסד האקדמי בו הנכם לומדים שהינכם רשומים לשנת הלימודים הנוכחית 2012-2013. (סימול הקובץ הסרוק D)
  5. צילום שלושה (3) תלושי שכר של שני ההורים, או לחילופין אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות. (סימול הקובץ הסרוק E-אב F-אם)
  6.  לנשואים בלבד: צילום שלושה (3) תלושי שכר בן/בת הזוג, או לחילופין אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות. (סימול הקובץ הסרוק J)
  7. צילום שלושה (3) תלושי שכר של המועמד ו/או אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר קבלת קצבה. (סימול הקובץ הסרוק I)
  8. צילום שלושה (3) תלושי שכר/קבלות להוכחת הכנסה נוספת של המבקש.  (סימול הקובץ הסרוק H)
  9. צילום תעודת שחרור מצה"ל או אישור סיום שירות לאומי או תעודת פטור. (סימול הקובץ הסרוק L)
  10. צילום מסמכים נוספים המעידים על מצב סוציו אקונומי.(סימול הקובץ הסרוק K)
  11. שונות. מידע נוסף אשר ברצונך להוסיף. אין הכרח. (סימול הקובץ הסרוק M)

טופס הבקשה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והנו פונה לשני המינים כאחד.

קרן המלגות של ארגון הקבלנים ראשל"צ מאחלת לכולכם הצלחה בלימודים.

פרטים אישיים

שם פרטי שם משפחה תעודת זהות תאריך לידה

נא לצרף קובץ המכיל תעודת זהות + ספח. (סימול A).

טלפון סלולרי דואר אלקטרוני (חובה)

רחוב מספר עיר מיקוד

אני מתגורר יש לספק חוזה שכירות או נסח טאבו אם רלוונטי (סימול B).

שרות צבאי/לאומי האם התנדבת לפעילות למען הקהילה? לאכן. אם כן, נא פרט

נא לצרף תעודת שחרור מצה"ל או אישור סיום שירות לאומי או תעודת פטור. (סימול הקובץ הסרוק L).

מצב משפחתי כמה ילדים בחזקתך?

מידע על לימודים נוכחיים

שם מוסד הלימודים מגמת הלימודים

לקראת איזה תואר הינך לומד?
השכלה על תיכוניתטכנאימהנדסתואר ראשון (לימודי בוגר)תואר שני (לימודי מוסמך)תואר שלישי (לימודי דוקטורט)אחר
אם ציינת אחר, נא לפרט כאן: לומד לקראת

יש לסרוק מסמך אישור מהמוסד בו הינך לומד. נא לבחור את הקובץ הסרוק (סימול C)

שנת הלימודים עבורה הינך מבקש מילגה שכר לימוד שנתי

יש לסרוק מסמך אישור שהינך רשום לשנה הזו. נא לבחור את הקובץ הסרוק (סימול D)

מידע על מלגות והקלות בעבר ובהווה

האם הינך נהנה משכר לימודים מיוחד/מופחת? לאכן. אם כן, נא פרט

האם הינך מקבל / צפוי לקבל מילגה ממוסד נוסף? לאכן. אם כן, נא פרט

האם הינך מקבל / צפוי לקבל מענק או הלוואה מקרן אחרת? לאכן. אם כן, נא פרט

האם קיבלת בעבר מילגה ממוסד אחר? לאכן. אם כן, נא פרט

האם קיבלת בעבר מילגה ממוסדנו? לאכן. אם כן, נא פרט

הוצאות לימודים נוספות

נא לציין עלות נסיעות לשנה הקרובה? נא לציין עלות רכישת ספרים לשנה הקרובה?

נא לציין עלות צילומים צפויה לשנה הקרובה? נא לציין עלות תוכנות מחשב לשנה הקרובה?

פרטי הכנסות משפחת מבקש המלגה

שם האב מקצוע/עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית

יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים של האב ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול E)

שם האם מקצוע/עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית

יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים של האם ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול F)

לנשואים בלבד: שם בן/בת הזוג מקצוע/עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית

יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים של בן/בת הזוג ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול J)

האם הנך עובד? כןלא. הכנסה חודשית (אם אין יש לרשום 0)

יש לסרוק 3 תלושי שכר אחרונים שלך ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול I)

האם יש לך הכנסה נוספת מרכוש (עסקים/השכרה וכד')? לאכן . אם כן, נא פרט

יש לסרוק 3 קבלות-הוכחות להכנסה נוספת ולהעלות את הקובץ הסרוק (סימול H)

סה"כ הכנסה חודשית
צרף אישורים מתאימים (ביטוח לאומי, קיצבה). ולהעלותם יחד בקובץ סרוק (סימול K)

אחים / אחיות / ילדים הגרים בבית ההורים והנסמכים על ידם, גילם ועיסוקם -

תנאים מיוחדים במשפחה (בני משפחה התלויים בהורים, יש לפרט קירבה משפחתית)

שונות. אם ברצונך להוסיף מידע נוסף. ניתן להעלות קובץ סרוק (סימול M).

הצהרה*

ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא פונה לשני המינים כאחד.
הנני מצהיר כי הוסברה לי החשיבות בה רואים נותני המלגות את הרחבת קרן המלגות והגדלת מספר המלגות,
על מנת לאפשר אף לאלו שאין הפרוטה מצויה בכיסם, להשכלה גבוהה.
הנני מתחייב מוסרית להחזיר את הסכום אשר קיבלתי כמלגה לקופת המלגות של הקרן, מתום לימודי ועד 5 שנים
מתום לימודי, והכל על מנת שכספי המלגה אשר יוחזרו יהוו וישמשו עזרה לסטודנטים אחרים כפי שנעזרתי בהם אני.
הריני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה נכונים, וכן ידוע לי שבמידה ויתברר כי פרטים מסוימים אינם
נכונים תישלל ממני המלגה ואחויב בהחזרתה לקרן המלגות.

קראתי את ההצהרה הבנתי את תוכנה ואני מתחייב/ת לקיימה כלשונה.אינני מתחייב/ת

כמעט וסיימת!
יש לוודא שכל השדות מלאים
עכשיו הזמן ללחוץ כאן ולהדפיס את הבקשה כדי למסור אותה ידנית!
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור שלח/י

יש להמתין מספר דקות!! כאשר המערכת טוענת את הטפסים
מהירות העלאת הטפסים תלויה במהירות החיבור שלך לאינטרנט ובגודל הקבצים

אישור בסיום מוצלח יופיע מתחת לכפתור שלח
אחרת - תופיע הערה תחת לשדות החסרים

תודה לך על מילוי הבקשה